شماره حساب های واحد اوراق بهادار

 

    نام بانک

      شعبه

    شماره حساب

                  شماره شبا

     ملی

بورس اوراق بهادار

 0110185153000

   IR040170000000110185153000

      دی

 

      حافظ

  0305009996003

   IR110660000000305009996003

  اقتصاد نوین      تجریش

  1124200070001

   IR220550011200420007000001

    پارسیان  قائم مقام فراهانی

 20100576918606

IR130540125820100576918606