شماره حساب های واحد اوراق بهادار

 

    نام بانک

      شعبه

    شماره حساب

                  شماره شبا

     ملی

بورس اوراق بهادار

 0110185153000

   IR040170000000110185153000

    سامان

     سی تیر

 849-40892975-1

   IR080560084904000892975001

      دی

 

      حافظ

  0305009996003

   IR110660000000305009996003

  اقتصاد نوین      تجریش

  1124200070001

   IR220550011200420007000001