021-41565000

 

نام واحد

داخلی

دفتر مدیریت 

203

مالی

213

214

210

مدیریت اداری و پشتیبانی 

 

230

231

واحد اعتبارات

211

توسعه بازار

240

فناوری اطلاعات

 

220

221

واحد کالا

131

معاملات اوراق

 

111

112

110

آنلاین

 

120

121

پذیرش مشتریان

 

104

106

100

 

 

ثبت نام غیرحضوری و امور پیشخوان

 

 

 

 

101

103

تغییر کارگزار ناظر

211

فکس

021-88198507