اعضا هیات مدیره

  • جناب آقای محمد جواد جوادی ندا
  • جناب آقای فرزاد نبی زاده رضائیه
  • سرکار خانم سیده مرضیه سیاه پوشان

 

مدیران شرکت

  • مدیر عامل: جناب آقای فرزاد نبی زاده رضائیه
  • مدیر مالی: جناب آقای امیررضا عظیم پور
  • مدیر پذیرش و امور مشتریان: جناب آقای مهدی موسلی
  • مدیر اداری : جناب آقای وحید سلطانی